“Hun kan jo bli muslim når hun blir stor”

Det er de biologiske foreldrene som har rett til å bestemme over sine barns religion, eller mangel på sådan, også når de bli plassert i fosterhjem. Barnevernet forsøker så langt de kan å plassere fosterbarn i familier med samme religiøse tilhørighet som foreldrene, men dette er ikke alltid mulig. Blant de nesten 7 000 fosterbarna i Norge har et økende antall utenlandsk bakgrunn. Særlig for barn fra etniske minoriteter kan det å finne matchende fosterhjem være vanskelig, men også barn med norsk bakgrunn kan ha en religiøs tilhørighet få andre har.

Synlige fortellinger

Denne oppgaven tematiserer hvordan etniske minoriteter tematiseres i den norske offentligheten. Med utgangspunkt i en avisårgang søker den å vise hvordan visse samfunnsposisjoner opprettholder en ”virkelighet” der etniske minoriteter er å forstå som forskjellige fra den etniske majoritet. Mye blir sagt om feilene ved debatten, og aldri sier noen at den er konstruktiv. Likevel opprettholdes debatten, og med det metadebatten

På TV sa de at de trengte ingeniører

I denne oppgaven undersøkes velutdannede etniske minoriteters subjektive opplevelser av muligheter og begrensninger innenfor det norske arbeidsmarkedet. Jeg ser disse opplevelsene i sammenheng med maktrelasjonen mellom etnisk majoritet og minoritet.Hvilken sammenheng har informantenes posisjonering av seg selv i arbeidsmarkedet, med majoritetens definisjoner og evalueringer av hva som er en attraktiv arbeidstaker i Norge?

Politisk integrasjon blant etniske minoriteter

Denne oppgaven handler om politisk integrasjon blant etniske minoriteter i Oslo. Undersøkelsen gjøres med utgangspunkt i datamaterialet samlet inn til forskningsprosjektet “Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer”, ved Jon Rogstad, Institutt for samfunnsforskning. Datamaterialet er en spørreundersøkelse gjort på telefon til 1.200 respondenter, hvorav det er 300 i hver gruppe med ulik landbakgrunn, henholdsvis tyrkisk, pakistansk, bosnisk og etnisk norsk bakgrunn.

Noe for alle. Alltid?

denne masteroppgaven gjør jeg en kvalitativ undersøkelse av flerkulturell mediebruk i Norge, med særlig vekt på NRK. Jeg er interessert i hvordan den flerkulturelle tilværelsen preger menneskers mediebruk, og hva bruksmønstrene til etniske minoriteter betyr for relasjonene deres til omverdenen. Analysen bygger hovedsaklig på kvalitative forskningsintervjuer med åtte flerkulturelle personer med røtter fra ulike deler av verden.