Vi vil ikke diskutere begrepet diskriminering, men vi valgt å legge samme begrepsforståelse til grunn som Holgersensutvalget gjør i NOU 2002:12.

  • Forskjellsbehandling benyttes som et overordnet og nøytralt begrep som omfatter alle former for ulik behandling
  • Diskriminering benyttes som en betegnelse på den forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet og som ikke er berettiget som positiv særbehandling
  • Positiv særbehandling benyttes som en betegnelse på en forskjellsbehandling som isolert sett vil kunne være i strid med diskrimineringsforbudet,men som tillates fordi det medvirker til å fremme det overordnete målet om likestilling.

Diskriminering – en litteraturgjennomgang
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/604/1/604_1.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 55

Dokumenttype – magasin/tidsskrift

ISBN – 0808-9183