Søk i det flerkulturelle digitale biblioteket 

The report surveys different aspects of health of unaccompanied minors who have arrived in the Nordic region. The focus is
Les mer
På oppdrag for Oslo kommune ved Velferdsetaten, har NIBR undersøkt hvilke strategier og praksiser fem norske storbyer bruker når de
Les mer
Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og gjennom en rekke ulike tiltak
Les mer
Arbeidslivets kollektive institusjoner som arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiver- organisasjoner og tariffavtaler har tradisjonelt spilt en viktig rolle i norsk arbeidsliv.
Les mer
Formålet med dette prosjektet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om arbeidsgiveres og tillitsvalgtes erfaringer med og holdninger til mangfold
Les mer
Oslo hadde i 2009 drøyt 200 flyktninger og innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram.
Les mer
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Barne- og Familiedepartementet. Bakgrunnen for dette forprosjektet var departementets bekymring over at barnehagedeltagelsen
Les mer
Hensikten med evalueringen er å kartlegge erfaringene med samarbeid mellom kommunene og Aetat om introduksjonsordningen, og undersøke hvilken betydning lov
Les mer
Norsk Folkehjelps nettverkskredittprosjekt ble startet opp i 1997 i Oslo og i 2000 i Bergen.
Les mer
Hvordan bør introduksjonsprogrammer for nyankomne flyktninger og innvandrere utformes? Kan lønnet kvalifisering erstatte behovet for sosialhjelp? Hvorfor er det så
Les mer
Denne rapporten handler om barnefamilier som flytter ofte, om boforholdene deres og om årsakene til flyttingene.
Les mer
Jon Rogstad & Geir Høgsnes
Les mer