“Hun kan jo bli muslim når hun blir stor”

Det er de biologiske foreldrene som har rett til å bestemme over sine barns religion, eller mangel på sådan, også når de bli plassert i fosterhjem. Barnevernet forsøker så langt de kan å plassere fosterbarn i familier med samme religiøse tilhørighet som foreldrene, men dette er ikke alltid mulig. Blant de nesten 7 000 fosterbarna i Norge har et økende antall utenlandsk bakgrunn. Særlig for barn fra etniske minoriteter kan det å finne matchende fosterhjem være vanskelig, men også barn med norsk bakgrunn kan ha en religiøs tilhørighet få andre har.

“Er du moderat, islamist eller terrorist?”

Innenfor det brede felt av integrasjonsspørsmål, handler denne masteroppgaven om hvordan det oppleves å være av muslimsk opprinnelse i Norge – post 9/11. Mer spesifikt: Har det i kjølvannet av 11. september 2001 skjedd endringer i hvordan norske menn med muslimsk bakgrunn opplever, og blir oppfattet av, det norske samfunnet? Hvordan har dette i så tilfelle påvirket deres identitet og posisjonering i forhold til storsamfunnet?

Fra Majoritet til Minoritet

Denne oppgaven handler om etniske norske kvinner som konverterer seg over til islam. I de siste årene har vi sett hvordan mediedebatten har vært preget av negative stereotypiske bilder av muslimer. Hendelser utført i islamsk navn, har også resultert i et mer negativt bilde av muslimer flest. Hendelser som 11. september har skapt store endringer i samfunnsdebattene rundt om i Europa, inkludert Norge.