Denne oppgaven handler om etniske norske kvinner som konverterer seg over til islam. I de siste årene har vi sett hvordan mediedebatten har vært preget av negative stereotypiske bilder av muslimer. Hendelser utført i islamsk navn, har også resultert i et mer negativt bilde av muslimer flest. Hendelser som 11. september har skapt store endringer i samfunnsdebattene rundt om i Europa, inkludert Norge. Kvinnene opplever et særdeles negativt bilde av medienes fremstillinger av islam og muslimer. De fleste mener at medienes ensidige fokus på fremstilling av islam og muslimer har ført til en vanskelig livssituasjon for muslimer i Norge. Slik har gapet mellom majoritetsbefolkning og muslimske minoriteter blitt ytterligere forsterket.

Denne masteroppgaven handler om hvordan det oppleves å være etnisk norsk konvertitt i Norge: Hva er det som driver etniske norske kvinner til islam tross for all den negative oppmerksomheten ovenfor muslimer og islam? Hvordan har dette i så tilfelle påvirket deres identitet og posisjonering i forhold til storsamfunnet? Oppgaven ser følgelig på identitetsarbeid i lys av individuelle, kollektive og historiske faktorer.

Etter 11.september merkes det at et fiendebilde av islam er stiftet med tanke på frykten for muslimske ”terrorister” (Ottosen 1993). Basert på kvinnenes erfaring, prøver jeg å finne svar på hvordan muslimske kvinner passer inn i konstruksjonen av fiendebildet. Offerperspektivet av muslimske kvinner som undertykte og mishandlede, opprettholder et fiendebildet av muslimske menn/ islam som ser på kvinner som mindreverdige. Selv om bildet av minoriteter generelt, og muslimer spesielt, som noe ”fremmed” absolutt ikke er noe nytt (Said, 1979), har forestillingen om muslimen som ”den andre” blitt ytterligere forsterket etter 11. september (Jacobsen, 2002).

Mine informanter problematiserer begrepet islamofobi. Debatten om islamofobi er nødvendig, fordi den er så sentral i den nåværende ”bekymring” rundt muslimer (Gottschalk og Greenberg, 2008). Kvinnene sammenligner sin situasjon med jødeforfølgelse og jødehat, og viser til hvordan fiendebildet var gjeldende for jøder under andre verdenskrig.
Fra Majoritet til Minoritet
Lenke til fulltekst – https://wo.uio.no/wo-data/hfagsinnlevering/jus/2010/103171/pervez.pdf

Utgitt år – 2010

Dokumenttype – Masteroppgave

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En analyse av norske kvinner som konverterer seg over til islam og deres opplevelse av islamofobi

Antall sider – 134