I denne masteroppgaven gjør jeg en kvalitativ undersøkelse av flerkulturell mediebruk i Norge, med særlig vekt på NRK. Jeg er interessert i hvordan den flerkulturelle tilværelsen preger menneskers mediebruk, og hva bruksmønstrene til etniske minoriteter betyr for relasjonene deres til omverdenen.

Analysen bygger hovedsaklig på kvalitative forskningsintervjuer med åtte flerkulturelle personer med røtter fra ulike deler av verden. Studien avdekker også NRKs tilnærming til flerkulturelle publikumsgrupper gjennom et kvalitativt forskningsdesign, inkludert et intervju samt dokumentanalyse. Jeg argumenterer for at flerkulturelle bruker NRK aktivt som et integreringsverktøy i det norske samfunnet, blant annet som en kilde til å lære språk og til å få innsikter i nasjonalkulturelle referanser.

Samtidig bidrar den nasjonale forankringen til at en del etniske minoriteter opplever deler av NRKs tilbud som krevende, spesielt i forhold til underholdningsprogrammene. Med disse funnene som utgangspunkt fremmer jeg påstanden om at NRK brukes av flerkulturelle som en kilde til folkeopplysning, mens mediebruk i underholdningsøyemed foregår mer i kommersielle medier. Fordi flerkulturelle tilnærmer seg NRK på denne måten er det rimelig å anta at relasjonene deres til majoritetssamfunnet til en viss grad opprettholdes, særlig med hensyn til felleserfaringer av kringkastet informasjon.
Noe for alle. Alltid?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/mediekomm/2010/102180/MasteroppgavexGardxErlendxPaulsenxendeligxversjon.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Undertittel – NRK sett gjennom flerkulturelle briller

Språk – Norsk

Antall sider – 133

Dokumenttype – Masteroppgave