Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og dens gjennomføring i Larvik kommune

Sammendrag: Tema for denne oppgaven er introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Det empiriske materialet baserer seg i hovedsak på et casestudie av Larvik kommunes arbeid med ordningen. Det er blitt foretatt kvalitative intervjuer med ansatte i kommunen, samt med flyktninger som er deltakere på introduksjonsprogrammet. Oppgavens overordnede forskningsspørsmål er: “Hvilken innlemmingspolitikk representerer Introduksjonsloven, og hvordan blir […]