Innvandrere i Norge

Sammendrag: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere har vært obligatorisk for kommunene siden 1. september 2004. Bakgrunnen for innføringen av loven var et politisk ønske om å vri inntekten for nyankomne flyktninger og innvandrere fra passiv sosialhjelp til aktive tiltak, med sikte på å få personer i denne gruppen raskere ut i arbeid eller utdanning. […]

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og dens gjennomføring i Larvik kommune

Sammendrag: Tema for denne oppgaven er introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Det empiriske materialet baserer seg i hovedsak på et casestudie av Larvik kommunes arbeid med ordningen. Det er blitt foretatt kvalitative intervjuer med ansatte i kommunen, samt med flyktninger som er deltakere på introduksjonsprogrammet. Oppgavens overordnede forskningsspørsmål er: “Hvilken innlemmingspolitikk representerer Introduksjonsloven, og hvordan blir […]