Oppgaven har som mål å belyse bosatte flyktningers tanker og meninger om deres bosted, og faktorer som er sentrale for at de fortsatt bor i bosettingskommunen i distrikts-Norge. Studien tar utgangspunkt i flyktningers egne tanker rundt introduksjonspraksis, bostedskommune, lokalmiljø og trivselsfaktorer.

Oppgavens problemstillinger er:

• Hvilke årsaker kan forklare at bosatte flyktninger ikke har flyttet til sentrale strøk?

• Hvordan påvirker lokale faktorer integreringsprosesser og trivsel for bosatte flyktninger i to distriktskommuner?

Det har blitt brukt en kvalitativ komparativ metode, med et ønske om dybdeforståelse av begge case. Det empiriske materialet er kvalitative intervju med 16 flyktninger i to distriktskommuner fra 10 forskjellige land, samt intervju med koordinator i flyktningtjenesten i begge kommuner. Alle informantene var ferdige med norskundervisningen i introduksjonsordningen, og hadde botid på mellom 3-12 år.

Oppgaven har lagt vekt på flyktningenes opplevelse av deres situasjon og muligheter, og faktorer de har trukket frem som sentrale for deres tilpasning og trivsel i bostedskommunen. Empirien har blitt knyttet til et teoretisk rammeverk som består av integreringsperspektiver, stedsforståelse, transnasjonale nettverk, nettverksteori, sosial og kulturell kapital samt mobilitetsperspektiver.

Det har blitt referert til integreringsrammeverket til Ager og Strang (2008), der indikatorer for integrering er presentert. Teori rundt viktige integreringsfaktorer, som arbeid, språk og sosiale nettverk, har i likhet med integreringsrammeverket blitt funnet som sentrale for informantene i denne studien. Samtidig har det blitt argumentert for behov av en nyansering av integreringsrammeverket i lys av kontekst for studiet. Mobilitetsperspektiver har blitt trukket frem som viktig for en forståelse av informantenes situasjon, da mobilitetsmuligheter påvirker mine informanter i flere sammenhenger.
Fra flyktning til lokalbefolkning
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2011/124415/Gjennestad.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En kvalitativ studie av flyktninger i to distriktskommuner

Antall sider – 127

Dokumenttype – Masteroppgave