Iranere og tamiler i Oslo

Temaet for denne oppgaven er unge tamiler og iranere i Oslo, sett i forhold til sosial mobilitet. Hvordan har tilpasningen i Norge gått?Iranere og tamiler er to nasjonaliteter som utmerker seg på hver sin måte. Iranere er kjent for å ha forholdsvis høy utdannelse, mens tamiler er kjent for å være godt representert på arbeidsmarkedet. Hovedfokuset er på vertikal sosial mobilitet som forteller noe om hvordan et individ eller et sosialt objekt skifter fra å tilhøre et sosialt sjikt til et annet.

Arbeidsmarkedet for høyt utdannede minoritetskvinner

I denne oppgaven blir kvantitativ metode benyttet for å belyse forskjeller i arbeidstilknytning og inntekt mellom høyt utdannede minoritetskvinner av ikke-vestlig opprinnelse og majoritetskvinner. Ikke-vestlig opprinnelse refererer her til kvinner med bakgrunn fra Øst-Europa, Afrika, Sør- og Mellom Amerika, Asia og Tyrkia

På TV sa de at de trengte ingeniører

I denne oppgaven undersøkes velutdannede etniske minoriteters subjektive opplevelser av muligheter og begrensninger innenfor det norske arbeidsmarkedet. Jeg ser disse opplevelsene i sammenheng med maktrelasjonen mellom etnisk majoritet og minoritet.Hvilken sammenheng har informantenes posisjonering av seg selv i arbeidsmarkedet, med majoritetens definisjoner og evalueringer av hva som er en attraktiv arbeidstaker i Norge?

Should I stay or should I go?

Forskning på utdanning er viktig da tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet er en viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig. Tidligere forskning har funnet at personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i høyere utdanning. Temaet i denne oppgaven er å utforske forskjeller i frafall fra høyere utdanning etter innvandrerbakgrunn. Frafall er definert til kun å gjelde de som avbryter studiene før de er fullført, bytte av studium eller institusjon regnes derfor ikke som frafall.

Førstegenerasjonsinnvandrere i høyere utdannelse

Gjennom 7 intervjuer med førstegenerasjons somaliere i høyere utdannelse har jeg forsøkt å få et innblikk i erfaringer rundt relasjonelle forhold som kan ha innvirkning på deres valg av høyere utdannelse og studietilværelse.Fokusområdet har vært både relasjoner til andre somaliere, og relasjoner til majoritetsbefolkningen.