Utgangspunktet for denne studien er tamilske jenter fra Sri Lanka i høyere utdanning. Oppgaven tar for seg tamilske jenters utdanningsvalg, suksess i og mestring av utdannelsen. Avhandlingens problemstilling er; hvorfor velger tamilske jenter høyere utdanning og hvordan kan deres utdanningsvalg forklares? Tamilske jenter fra Sri Lanka er blant de få språklige minoritetene (hvor språket tamil definerer denne gruppen) som har høyest representasjon i høyere utdanning. Denne avhandlingen søker å fange opp hvorfor tamilske jenters situasjon, med hensyn til at denne språklige innvandrergruppen er blant de som lykkes godt. Ettersom det knapt eksisterer forskning på tamilske jenter i høyere utdanning vil jeg i denne studien legge frem tidligere forskning om minoriteter generelt. Dermed kan den studien jeg presenterer si noe om tamilske jenters situasjon i høyere utdanning.

Flere forskningsrapporter og studier viser til et såkalt ”innvandrerdriv” som bakenforliggende årsak til at noen innvandrergrupper lykkes godt i høyere utdanning. Det vises til at foreldrenes økonomiske og kulturelle bakgrunn har stor innflytelse på barnas vei fra videregående skole til høyere utdannelse. Samtidig blir det påpekt at sosial kapital, i form av sosiale relasjoner og nettverk, er et viktig og sentralt fenomen for innvandrerfamilier, slik tidligere minoritetsforskning også viser (Lauglo, 2010; Fekjær, 2006). Mitt spørsmål er; hvordan kan dette ”innvandrerdrivet” forstås i lys av tamilske jenters situasjon?

Det er fra forskningsverdens side et uttalt ønske om nyansert og utvidet forståelse av språklige minoriteter i høyere utdannelse (NOU, 2010:7). Minoriteter er hver for seg ulike i den forstand at de har ulik landsbakgrunn, snakker ulike språk og tilhører ulike religioner. Ønsket med denne avhandlingen er å presentere tamilske jenter i høyere utdannelse. Jeg diskuterer tamilene i lys av teorier og forskning på minoriteter generelt og forskning på tamilske familier spesifikt. Tamilene er en språklig minoritet som har fått mindre oppmerksomhet i forskningssammenheng enn andre innvandrergrupper, noe som bidrar til å gjøre denne gruppen særlig interessant å fokusere på.

For å kunne forstå og forklare hvordan tamilske jenter forholder seg til utdannelse, er det interessant å belyse hvordan den tamilske kulturen oppfattes av tamilske jenter selv. Påvirkning fra foreldrene er en sentral faktor i denne studien. Sosial kapital vil bli fremhevet som et viktig begrep for å forstå de sosiale relasjonene som har betydning for tamilske jenters valg av og suksess i utdannelse. Derfor vil jeg legge vekt på møtet mellom tamilske jenters sosiale relasjoner og kulturelle utfordringer. Teori jeg anvender henter jeg hos blant andre Ø. Fuglerud & A.I. Engebrigtsen, L. Gilliam, M.N. Larsen, J. Lauglo, J.W Berry & J.S. Phinney, S. Fekjær ofl.

Det knytter seg viktige spørsmål til hvordan tamilske jenters utdanningsvalg og utdanningsløp kan kobles opp mot markører om identitet og kultur, og hvorvidt dette kan brukes for å forklare og forstå tamilske jenters situasjon. Jeg viser til tidligere forskning, og forsøker å finne nye svar som kan bidra til en ny og utvidet forståelse av tamilene i Norge.

I denne avhandlingen falt det naturlig å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse, da ønsket var å gå i dybden. Jeg har intervjuet fire tamilske jenter som er i høyere utdanning på Universitetet i Oslo. Disse studentene tilhører ulike studieretninger, ved ulike fakulteter og er registrerte som studenter studieåret 2010/2011. Disse unge kvinnene er i alderen 19 – 25 år, og det er deres opplevelser og erfaringer som berører identitet, kultur og sosial kapital, som danner det empiriske grunnlaget for denne forskningen.

Gjennom denne avhandlingen ønsker jeg å få svar på hvorfor tamilske jenter skiller seg ut fra andre innvandrerjenter/minoritetsspråklige jenter i høyere utdanning. Forskningsresultatene i denne studien viser at tamilske jenter er i høyere utdannelse på bakgrunn av deres eget ønske. Samtidig viser det at de sosiale relasjonene tamilske jenter inngår i, verdsetter utdannelse i stor grad. De sosiale relasjonene funger som indikator for den såkalte ”drivkraften” bak tamilske jenters suksess i høyere utdanning. Det er derfor meget interessant å kunne bidra med funn rundt denne spesifikke minoritetsgruppen.
Fører utdanning til integrering?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/pfi/2011/123775/Mahendran-master.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – en empirisk studie av tamilske jenter i høyere utdanning

Antall sider – 155

Dokumenttype – Masteroppgave