Den tospråklige lærerens funksjoner i opplæringen for språklige minoriteter

Mange minoritetsspråklige barn begynner på skolen med aldersadekvate ferdigheter i andre språk enn norsk. Flere av disse får likevel det meste av på norsk. Dette omfatter både fagopplæringen og den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring skal ivareta en likeverdig opplæring for disse elevene.

Hva kjennetegner 2. klassingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggingsprøver?

I min masteroppgave ønsker jeg å se på sammenhengen mellom hva de nasjonale kartleggingsprøvene måler og hva teori sier er viktig for å tilegne seg gode leseferdigheter. I tillegg vil jeg se på elevenes resultater på disse prøvene og sammenligne hvordan minoritets- og majoritetsspråklige skårer i forhold til hverandre.

Minoritetsspråklige elever og videre leseopplæring

Masteroppgaven er knyttet til Utdanningsetaten i Oslos prosjekt ”Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis”. Med bakgrunn i minoritetsspråklige elevers resultater på kartleggingsprøver og den høye andelen elever fra denne gruppen som er representert i spesialundervisning, har Utdanningsetaten som mål å bedre denne elevgruppens norskspråklige ferdigheter.

Kartleggingsverktøy

Denne oppgaven har kartlegging av norskspråklige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever som hovedområde. Oppgaven tar utgangspunkt i tre ulike kartleggingsverktøy som undersøker språkutvikling hos barnet. Disse testene har blitt analysert. Oppgavens problemstilling er følgende: I hvilken grad er TROG 2, BPVS II og Språk 6 – 16 gode kartleggingsverktøy for mål av norskspråklig utvikling hos minoritetsspråklige elever i Norge?

“For det er på høyt nivå å drive den form for pedagogikk. Det er ikke for amatører”

Minoritetsspråklige elever er en stor og uensartet gruppe i norsk skole. Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge i utdanningsløpet har spesielle utfordringer i møte med norsk skole, da de ofte strever med norsk språk og i forhold til de ulike fagene. Forskning viser at minoritetsspråklige elever som gruppe oppnår lavere resultater enn majoritetselever i grunnskolen.