Det overordnede temaet for avhandlingen er lesekompetanse i norskfaget på videregående trinn. Mer spesifikt blir lesekompetansen blant minoritetsspråklige elever på Vg1 undersøkt. Økt forskningsfokus på området har ført til at lesing har kommet mer i søkelyset i Norge i de senere år. Alle de internasjonale undersøkelsene av lesekompetanse som Norge har deltatt i siden begynnelsen av 1990-tallet, samt nasjonale prøver, forteller for det første om at norske elever presterer lavere i lesing enn de land vi liker å sammenligne oss med, og for det andre om prestasjons¬forskjeller mellom gruppene av første- og andrespråks¬lesere, i favør av førstespråksleserne.

Det meste av leseforskningen omhandler i dag elever på grunnskolenivå. Siktemålet med oppgaven har vært å under¬søke den norskfaglige lesekompetansen blant minoritetsspråklige elever sammenlignet med øvrige elever på videregående trinn, for å få mer inngående informasjon om et utvalg av denne elevgruppen. Dette søkes gjort gjennom problemstillingen: Hva kjennetegner lese¬kompetansen i norsk blant elever fra språklige minoriteter sammen¬lignet med øvrige elever i faget norsk på Vg1 studieforberedende program på en skole? Fem forskningsspørsmål bidrar videre til å besvare problemstillingen. Disse omhandler hvilke utfordringer de minoritets¬språklige elevene møter i lesing av læreboktekster og andre tekster i norskfaget, hvordan de definerer sin språklige identitet, hva som kjennetegner deres holdninger til lesing og deres lesevaner i fritiden og deres bruk av lesestrategier i arbeidet med norskfaget på skolen. Det siste forsknings¬spørsmålet er hvordan lærere oppfatter minoritets¬språklige elevers lese¬strategier og språk¬kunnskaper i norsk.

Da det ikke foreligger mye forskning på elever på videregående trinn når det gjelder lesing, er avhandlingen grunn¬leggende empirisk. Empirien er innsamlet av meg gjennom en metode¬triangulert undersøkelse som består av en spørre¬undersøkelse, en lesetest og intervjuer. Undersøkelsen ble utført ved en videregående skole på det sentrale Østlandet på Vg1 studies¬pesialiserende program. Som en følge av metode¬trianguleringen er dataene av både kvalitativ og kvantitativ art. Spørreskjemaundersøkelsen gir kvantitativ informasjon om 93 respondenter ved skolen vedrørende språklig bakgrunn, lesevaner, holdninger til lesing og bruk av lese¬strategier. I lesetesten deltar totalt 15 elever med både majoritets- og minoritets¬språklig bakgrunn. Elevsvarene på testens 24 spørsmål, fordelt på en skjønnlitterær og en sakprosadel, samt to clozetester, blir behandlet og presentert både kvalitativt og kvantitativt i oppgaven. Det er i særlig grad intervjuene som gir undersøkelsen kvalitativ dybde. Der blir fire minoritets¬¬språklige elever og to av norsklærerne på trinnet intervjuet i temaene lesing, lesestrategier og språklig identifikasjon og språklige forutsetninger.

Avhandlingens empiri viser oppsummert at elevene fra språklige minoriteter i utvalget på
denne skolen presterer svakere i lesing enn de majoritets¬¬¬¬språklige elevene. Det er lesetesten som tydeligst peker i denne retningen, men dataene generert fra spørreundersøkelsen og intervjuene gir ytterligere informasjon om de minoritets¬språklige elevenes utfordringer i lesing. Den største hovedutfordringen synes å være mindre bredde og dybde i deres ord¬forråd. De har dessuten større utfordringer med forståelse og noe mindre grad av norskfaglig relevante bakgrunns¬kunnskaper enn det som gjelder for de majoritets¬språklige elevene. Elevene virker videre overlatt til seg selv i skolearbeidet i norskfaget, og verken oppfølging, tilrette¬legging eller kartlegging når det gjelder deres lesekompetanse, synes å forekomme i tilstrekkelig grad. Funnene i oppgaven antyder at det er behov for ytterligere leserettede tiltak i skolen i tillegg til systematisk språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, ut fra elevenes faktiske behov.

“Altså, jeg klarer meg jo, da”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2009/96820/MiraHoel.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Undertittel – Lesekompetanse i norsk(faget) blant elever fra språklige minoriteter på Vg1.

Språk – Norsk

Antall sider – 254

Dokumenttype – Masteroppgave