Problemområde:

Denne oppgaven har kartlegging av norskspråklige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever som hovedområde. Oppgaven tar utgangspunkt i tre ulike kartleggingsverktøy som undersøker språkutvikling hos barnet. Disse testene har blitt analysert. Oppgavens problemstilling er følgende: I hvilken grad er TROG 2, BPVS II og Språk 6 – 16 gode kartleggingsverktøy for mål av norskspråklig utvikling hos minoritetsspråklige elever i Norge?
Minoritetsspråklige elever er en stadig økende gruppe i skolen, dette kan i mange tilfeller føre til nye problemstillinger i skolen. Norsk språklig utvikling hos denne gruppen er viktig i forhold til skolesuksess. Derfor er kartlegging av språk hos denne elevgruppen, være svært viktig. Dette krever at det finnes adekvate kartleggingsverktøy, slik at eleven kartlegges riktig, og dermed får den hjelp som trengs når det gjelder barnets språkutvikling. De testene som har blitt analysert i denne oppgaven, er verken tiltenkt kartlegging av språklig ferdigheter hos minoritetsspråklige elever, samtidig som det mangler normeringsgrunnlag til denne elevgruppen. Dette kan ses på som en svakhet ved samtlige av testene.
Det er fem punkter som har vært av særlig interesse i analysedelen: Hva måler testen?, Testens kulturelle kontekst og opprinnelse, Testens normeringsutvalg, Ordvalg i testen og Bildene i testen. Dette ses i sammenheng med testens reliabilitet, validitet, operasjonalisering, normering/standardisering og testens representativitet. Dette er begreper som går inn i hverandre, og som har betydning for barnets resultater på testen, men også når det gjelder påliteligheten og gyldigheten av testresultatene.

Metode
Denne oppgaven er basert på ulik metodebruk. Metodene er som følger; en litteraturstudie samt en empirisk studie av utvalgte kartleggingsverktøy. Litteraturen er hovedsaklig et utvalg av relevant pensum, samt manualene til testene og selve testen. Den norske manualen til TROG 2 er kun en foreløpig utgave, da den i skrivende stund fremdeles er under utvikling. Den engelske manualen er brukt som utgangspunkt for diskusjonen rundt BPVS II, samt det norske skåringsarket.

Resultater
Det jeg har kommet frem til gjennom analysen er at de utvalgte testene ikke er det mest hensiktmessige kartleggingsverktøy for kartlegging av språklig ferdigheter hos minoritetsspråklige elever i Norge. Det viser seg også at det ikke finnes mange alternativer for kartlegging av norskspråklige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever. Jeg har også kommet frem at det kan være nødvendig å utvikle parallelle kartleggingsverktøy på barnets morsmål, slik kan man undersøke om barnet har språkvansker i begge språk, eller om det er relaterte norskspråklige vansker/mangler.
Kartleggingsverktøy
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/pfi/2008/77231/Ferdigxutgave.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En pedagogisk analyse av noen aktuelle verktøy som brukes i Norge i forhold til kartlegging av norskspråklige ferdigheter hos språklige minoriteter.

Antall sider – 65

Dokumenttype – Masteroppgave