Mange minoritetsspråklige barn begynner på skolen med aldersadekvate ferdigheter i andre språk enn norsk. Flere av disse får likevel det meste av på norsk. Dette omfatter både fagopplæringen og den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring skal ivareta en likeverdig opplæring for disse elevene. God morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring krever kvalifiserte lærere med kompetanse både i norsk og i elevens morsmål, og den må være godt strukturert og tilpasset elevens skolehverdag for å kunne gi et godt læringsutbytte.

Tospråklige lærere får en viktig rolle i denne opplæringen, og det er deres funksjoner i opplæringen av elever fra språklige minoriteter som er tema for denne oppgaven ut ifra følgende prolemstilling: Hvordan kan tospråklige lærere bidra til å fremme god språklig, faglig og sosial utvikling hos elever fra språklig minoriteter i barneskolen? I oppgaven presenteres relevant teori på området tospråklig opplæring og en empirisk studie av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring på småskoletrinnet. Det er gjort observasjoner av undervisning i en aldersblandet gruppe med elever på 1.- 4. trinn med hovedfokus på opplæringen for elever med urdu som morsmål. Klassen hadde en norskspråklig lærer og en tospråklig lærer som behersket norsk og urdu. Det er gjort intervjuer med den tospråklige læreren og med sosiallæreren som en representant for skolens ledelse. Morsmålet er det språket mange minoritetsspråklige elever har som basis når de begynner på skolen, og det er knyttet nært sammen med deres deres identitet.

Styrking av morsmålet vil kunne ha en positiv effekt på disse elevenes læring gjennom overføring av kunnskaper og ferdigheter fra morsmål til norsk og utvikling av et bredt ord- og begrepsforråd på begge språk. Studien viser at både morsmål og norsk er viktig for å forbedre de urduspråklige barnas forståelse av opplæringen, som igjen er avhengig av både elevsammensettingen, gruppestørrelsen og lærersituasjonen. Den tospråklige læreren gjør en viktig innsats som fortjener full anerkjennelse.
Den tospråklige lærerens funksjoner i opplæringen for språklige minoriteter
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/pfi/2008/87453/masteroppgave_041108_kommentert_og_renset_231108.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Antall sider – 83

Dokumenttype – Masteroppgave