Minoritetsspråklige elever og videre leseopplæring

Masteroppgaven er knyttet til Utdanningsetaten i Oslos prosjekt ”Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis”. Med bakgrunn i minoritetsspråklige elevers resultater på kartleggingsprøver og den høye andelen elever fra denne gruppen som er representert i spesialundervisning, har Utdanningsetaten som mål å bedre denne elevgruppens norskspråklige ferdigheter.