Klassereiser

Denne oppgaven tar for seg oppadgående sosial mobilitet blant unge voksne med etnisk norsk og pakistansk bakgrunn. Gjennom kvalitative intervjuer med informanter som har oppnådd sosial mobilitet gjennom utdanningssystemet belyses noen av de viktigste faktorene og mekanismene som kan tenkes å ha øvd innflytelse under de valgprosessene som har bidratt til å generere sosial mobilitet.

Ulik bakgrunn. Like muligheter?

Sammendrag: Analytisk strategi Prosjektets målsetning er å studere skoleprestasjoner blant pakistanske og vietnamesiske innvandrere og etterkommere i grunnskolen og i den videregående skole i Oslo. I alle analyser sammenlignes minoritetselevenes prestasjoner med sine jevnaldrende etnisk norske medelevers karakterer. Dette skal så ses i sammenheng med elevenes sosiale bakgrunn og elevenes karakterer i grunnskolen Tidligere analyser […]