Klassereiser

Denne oppgaven tar for seg oppadgående sosial mobilitet blant unge voksne med etnisk norsk og pakistansk bakgrunn. Gjennom kvalitative intervjuer med informanter som har oppnådd sosial mobilitet gjennom utdanningssystemet belyses noen av de viktigste faktorene og mekanismene som kan tenkes å ha øvd innflytelse under de valgprosessene som har bidratt til å generere sosial mobilitet.