Det norske meritokratiet?

Sammendrag: Formålet med denne kvantitative studien er å undersøke nyutdannede ikke-vestlige etterkommeres overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet i perioden 1993-2005. Ikke-vestlige etterkommere, tidligere kalt andregenerasjons innvandrere, defineres i denne studien som personer som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre, og personer som innvandret til Norge før grunnskolealder. Det vil si før de […]

Hva kan forklare forskjeller i mestring?

Sammendrag: Temaet for denne kvantitative studien er mestring blant etnisk norsk ungdom og ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Det er forventet mestring som direkte undersøkes. Det er imidlertid viktig å se forventet mestring i sammenheng med opplevd og reell mestring. Dette fordi mestring i et sosiologisk perspektiv ikke kan forstås avgrenset til en konkret utfordring, men […]

Ulik bakgrunn. Like muligheter?

Sammendrag: Analytisk strategi Prosjektets målsetning er å studere skoleprestasjoner blant pakistanske og vietnamesiske innvandrere og etterkommere i grunnskolen og i den videregående skole i Oslo. I alle analyser sammenlignes minoritetselevenes prestasjoner med sine jevnaldrende etnisk norske medelevers karakterer. Dette skal så ses i sammenheng med elevenes sosiale bakgrunn og elevenes karakterer i grunnskolen Tidligere analyser […]

Godt prestert?

Sammendrag: Denne oppgaven er en kvantitativ studie av ikke-vestlige innvandreretterkommeres prestasjoner på universitetet. Oppgavens formål er å undersøke hvilke prestasjoner etterkommere oppnår i en universitetsutdanning sammenlignet med majoriteten, og hva eventuelle ulikheter i prestasjonsnivå kan skyldes. Etterkommerbefolkningen i Norge har inntil nylig vært for ung til at kvantitative analyser av deres prestasjoner i høyere utdanning […]