Sammendrag:

Innvandrere som kommer til Norge har med seg kulturelle verdier og tradisjoner fra hjemlandet sitt. Disse vil ofte endres over tid, og etter hvert bli mer lik de verdier og tradisjoner som ligger til grunn i Norge. Akkulturasjon er en samlebetegnelse på de endringer som skjer når en kultur møter en annen. Denne hovedoppgaven undersøker hvordan akkulturasjon kan ha betydning for tilknytningen mellom foreldre og ungdom i pakistanske familier som bor i Oslo. Dette belyses ved en gjennomgang av teori og forskning som foreligger på feltet, og ved egne empiriske analyser.
Hovedoppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt som baserer seg på analyser av allerede innsamlede data. Dataene er hentet fra ”Ungdomsundersøkelsen i Oslo” utført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) i 1996. Utvalget i denne undersøkelsen bestod av elever i 9. og 10. klasse på ungdomsskolen, samt første år på videregående skole, i Oslo. Nettoutvalget var på i alt 11 395 elever. Mitt utvalg består av de pakistanske ungdommene som var med i denne undersøkelsen.
Resultatene viser at sammenhengen mellom akkulturasjon og ungdom – foreldre relasjonen er omtrent lik for gutter og jenter. Men, for de ungdommene som opplever at det å bevare egen pakistansk kultur er vesentlig viktigere for foreldrene enn for dem selv, er dette mest negativt for jentene sitt forhold til foreldrene. Dessuten viser det seg at de jentene som har en far som er i arbeid har et dårligere forhold til sine foreldre, i motsetning til guttene hvor det viste seg at å ha en far som jobbet var positivt i forhold til deres relasjon til foreldrene.
Ellers viser det seg at sterk etnisk identitet, og foreldre som er positive til deres integrering i det norske samfunnet har en sterk positiv sammenheng for forholdet mellom ungdom og foreldre, både for gutter og jenter. Derimot har de ungdommene som ofte krangler med sine foreldre en dårligere tilknytning til foreldrene sine, enn resten av ungdommene. Hvor vennene kommer fra ser ikke ut til å påvirke forholdet mellom ungdom og foreldre, verken for gutter eller jenter.

Hvordan har akkultrasjonen en sammenheng med realsjonen mellom ungdom og foreldre i familier med pakistansk bakgrunn, bosatt i Oslo?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/psykologi/2007/66630/Sistexutgave.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – UiO

Undertittel – – og er sammenhengen lik for gutter og jenter?

Antall sider – 57

Dokumenttype – Masteroppgave

Språk – Norsk