Opplevelser av samarbeidet med skolen

Dette prosjektet tar sikte på å gi et innblikk i hvordan foreldre som har kommet til Norge som flyktninger opplever samarbeidet med skolen om eget barns opplæring. Årsaken til et slikt tema er at minoritetsforeldre ofte blir forbundet med ulike utfordringer i forhold til involvering i skolen. Det var derfor ønskelig å se på hvordan foreldrene selv opplevde dette. Problemstillingen for prosjektet ble derfor: ”Hvordan opplever foreldre med bakgrunn som flyktninger fra Tsjetsjenia samarbeidet med skolen om eget barns skolegang?”

Minoritetsforeldre med et funksjonshemmet barn

Mitt formål med denne oppgaven var å synliggjøre situasjonen til minoritetsforeldre som har et funksjonshemmet barn. Jeg ville med min oppgave bidra til å øke kunnskapen om denne gruppen, noe som er nødvendig for å kunne oppfylle velferdspolitikkens mål om like rettigheter og muligheter for alle. Ut ifra dette, kom jeg fram til følgende problemstilling:”Hvordan opplever minoritetsspråklige foreldre å ha et barn med spesielle behov?”