Man må være dårlig i norsk for å få morsmålsundervisning

Hensikten med oppgaven er å vise at tospråklige barn burde sees på som en ressurs i det flerkulturelle Norge og at det er viktig å styrke barnas etnisk identitet og metaspråklig og metakognitiv kunnskap gjennom morsmålsundervisning. Disse barna trenger å se at norsk ikke er et prestisjespråk, men at alle språk er viktige. Norsk er lingua franca i Norge, men det betyr ikke at andre språk kan usynliggjøres.

Minoritetsforeldre med et funksjonshemmet barn

Mitt formål med denne oppgaven var å synliggjøre situasjonen til minoritetsforeldre som har et funksjonshemmet barn. Jeg ville med min oppgave bidra til å øke kunnskapen om denne gruppen, noe som er nødvendig for å kunne oppfylle velferdspolitikkens mål om like rettigheter og muligheter for alle. Ut ifra dette, kom jeg fram til følgende problemstilling:”Hvordan opplever minoritetsspråklige foreldre å ha et barn med spesielle behov?”