Valg av grad eller grader av valg?

Studenter av ikke-vestlig opprinnelse som har vært lenge nok i Norge til å ha vokst opp i det norske utdanningssystemet, befinner seg i en mellomposisjon. Deres fagvalg ligger litt nærmere norske studenters enn fagvalgene til innvandrerungdom som kom til Norge etter skolealder. Forskjellen på fagvalgene til norske jenter og innvandrerjenter er mindre enn tilsvarende for gutter. Gutter ser derimot ut til å bli påvirket av oppvekst i Norge i større grad enn jenter.

Should I stay or should?

Sammendrag: Forskning på utdanning er viktig da tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet er en viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig. Tidligere forskning har funnet at personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i høyere utdanning. Temaet i denne oppgaven er å utforske forskjeller i frafall fra høyere utdanning etter innvandrerbakgrunn. Frafall er definert […]