Should I stay or should?

Sammendrag: Forskning på utdanning er viktig da tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet er en viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig. Tidligere forskning har funnet at personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i høyere utdanning. Temaet i denne oppgaven er å utforske forskjeller i frafall fra høyere utdanning etter innvandrerbakgrunn. Frafall er definert […]

Frafall i videregående opplæring

Sammendrag: Mange vestlige land har de siste tiårene opplevd en kraftig økning av antall ikke-vestlige innvandrere. Som en konsekvens av dette har flere nye og utfordrende problemstillinger knyttet til integrering, inkludering og like muligheter dukket opp. Dette gjelder spesielt i forbindelse med skole og utdanning. Denne oppgaven tar sikte på å svare på et av […]