Sammendrag:

Temaet for denne oppgaven er etniske forskjeller i valg av fag i høyere utdanning i Norge. De siste ti-årenes innvandring har skapt en permanent ny etnisk minoritet av ikke-vestlig opprinnelse. I denne oppgaven undersøker jeg om denne minoritetens valg av høyere utdanning skiller seg fra den norske majoritetens, altså horisontale forskjeller i tilegnelse av utdanning. Enhetene i undersøkelsen er alle ungdommer under 22 år som fullførte videregående skole med studiekompetanse i Norge i årene 1997 til 2003 (unntatt de med innvandrerbakgrunn fra et vestlig land). Studien gjøres med registerdata og er tilknyttet prosjektet ”Educational Careers: Attainment, Qualification and Transition to Work”.

Studentene på universitetene og studentene på høyskolene blir skilt ut og analysert hver for seg. Analysene gjøres i to deler, først med ikke-vestlige minoritetene delt opp i innvandrere og etterkommere, etter ankomstalder, og deretter med de ikke-vestlige minoritetene delt opp etter landbakgrunn. I første del får jeg bekreftet hovedhypotesen om at det er forskjeller i valg av fagkategori i høyere utdanning avhengig av etnisk bakgrunn. Studenter med ikke-vestlig opprinnelse velger oftere tekniske og realfaglige fagområder, mens norske studenter oftere velger humaniora, samfunnsvitenskap, kunst- og kulturfag. Disse forskjellene er betydelige, også kontrollert for kjønn, foreldres utdanningsnivå og – type og egne karakterer. Men det er fortsatt et betydelig antall minoritetsstudenter som velger å studere samfunnsfag og humaniora på universitetene, det er altså ikke slik at alle velger bort disse fagene.

Studenter av ikke-vestlig opprinnelse som har vært lenge nok i Norge til å ha vokst opp i det norske utdanningssystemet, befinner seg i en mellomposisjon. Deres fagvalg ligger litt nærmere norske studenters enn fagvalgene til innvandrerungdom som kom til Norge etter skolealder. Forskjellen på fagvalgene til norske jenter og innvandrerjenter er mindre enn tilsvarende for gutter. Gutter ser derimot ut til å bli påvirket av oppvekst i Norge i større grad enn jenter.

I andre del av analysene velger jeg ut de fem landene som flest av studentene med ikke-vestlig bakgrunn i mine data har sin opprinnelse i: Pakistan, Vietnam, India, Iran og Bosnia-Hercegovina, og undersøker forskjeller i fagvalg etter opprinnelsesland. Forskjellene i fagvalg mellom studenter med ulike opprinnelsesland er betydelige. En generalisering av alle studenter av ikke-vestlig opprinnelse under ett, vil dermed dekke over svært vesentlige forskjeller innad i denne gruppen. Jeg finner at funnene i første del av analysen av forskjellene mellom innvandrere og etterkommere, er blitt påvirket av at de to kategoriene har en svært ulik sammensetning etter opprinnelsesland, siden grupper av ulik nasjonal opprinnelse har svært ulik gjennomsnittlig botid i Norge.

I oppgaven drøftes de ulike teoretiske forklaringene på hvorfor ikke-vestlig innvandrerungdom gjør andre fagvalg i høyere utdanning enn norske studenter. De kan i større grad være preget av det Inglehart kaller materialistiske verdier, der framtidig inntekt og jobbsikkerhet blir det viktigste bak et utdanningsvalg, i motsetning til norske studenter som mer vektlegger post-materialistiske verdier, som selvrealisering og personlig utbytte av et studium. Eller forskjellene kan i Bourdieus terminologi skyldes at ikke-vestlige innvandrere ikke besitter tilstrekkelig av den typisk norske kulturelle kapitalen til at de vil studere de fagene som i størst grad bygger på slik kapital. Det er vanskelig å si noe bestemt om årsakene til at fagvalg varierer såpass mye etter opprinnelsesland. Ulike seleksjonsmekanismer i forhold til emigrasjon har ført til en ulik sosial sammensetning i de ulike innvandrergruppene i Norge. Dette er sannsynligvis en vel så viktig grunn til slike forskjeller, som kulturelle forskjeller i synet på ulike fagområder og utbredelsen av dem i de ulike lands utdanningssystemer.
Valg av grad eller grader av valg?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2006/38183/Valg.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – Universitet i Oslo

Språk – Norsk

Undertittel – – Etniske forskjeller i valg av høyere utdanning i Norge

Antall sider – 135

Dokumenttype – Masteroppgave