Kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere

Oppgaven analyserer kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Den argumenterer for at tesen om relativ deprivasjon (forholdstap) predikerer kommuneinnbyggernes mottaksvillighet relativt godt ut fra et velferdsperspektiv, men i liten grad ut fra et arbeidsmarkedsperspektiv og ikke ut fra et kjønnsmarkedsperspektiv.