Oppgaven analyserer kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Den argumenterer for at tesen om relativ deprivasjon (forholdstap) predikerer kommuneinnbyggernes mottaksvillighet relativt godt ut fra et velferdsperspektiv, men i liten grad ut fra et arbeidsmarkedsperspektiv og ikke ut fra et kjønnsmarkedsperspektiv.

Oppgaven hevder videre at forholdstapstolkningen av resultatene har to viktige policyimplikasjoner. For det første peker den på nødvendigheten av tiltak som kan redusere innbyggernes persiperte konkurranse på velferdsområdet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. For det andre impliserer tolkningen at tiltak relatert til arbeidsmarkedssikkerhet har lite for seg for å øke mottaksvilligheten.
Kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2009/92970/oppgave_klar.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Undertittel – I lys av tesen om relativ deprivasjon

Språk – Norsk

Antall sider – 84

Dokumenttype – Masteroppgave