Søk i det flerkulturelle digitale biblioteket 

Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS
Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre
Les mer
Når aktivering blir ydmykelse
Hvordan opplever somaliske innvandrere møtet med NAV? Og hvordan er betingelsene for å utvikle gode brukerrelasjoner i dette møtet formet
Les mer
Ti års erfaringer
Vi har i dette prosjektet oppsummert – og diskutert – foreliggende kunnskap om introduksjonsprogrammet. Oversikten er organisert i fire deler,
Les mer
Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll
Temaet for denne rapporten er foreldreskap og sosial kontroll, med særlig søkelys på innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri
Les mer
Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie
Denne rapporten utgjør hovedrapporten fra et prosjekt om håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie etter arbeidsmiljøloven.
Les mer
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter
I dette notatet presenteres forslag til et sett med indikatorer for å følge diskrimineringsog likestillingssituasjonen for fire grupper: innvandrere, innvandreres
Les mer
Fortellinger om motivasjon
Temaet i denne rapporten er hvordan NAVs AMO-kurs for innvandrere kan utformes slik at målet om overgang til arbeid oppnås
Les mer
Vi får jo to ekstra hender
Arbeidspraksis er et av de mest brukte arbeidsmarkedstiltakene i Norge.
Les mer
Skaff meg en jobb!
Rapporten belyser levekår til flyktninger som kom til Norge i 1988 eller 1989 og som nå bor i Oslo.
Les mer
Svart på hvitt
Hovedkonklusjonen i dette kapitlet er at de resultater undersøkelsen gir, er i god tråd med tesen om at grupper som
Les mer
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
Formålet med denne rapporten er å presentere foreløpige erfaringer med yrkes- prøving for innvandrere og flyktninger, og å diskutere noen
Les mer
Kurs for arbeid
Rapporten tar utgangspunkt i at flyktninger og innvandrere fra ikke-vestlige land generelt –og kvinner spesielt –har lav yrkesdeltakelse.
Les mer