Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Last ned rapport

I dette notatet presenteres forslag til et sett med indikatorer for å følge diskrimineringsog likestillingssituasjonen for fire grupper: innvandrere, innvandreres barn, nasjonale minoriteter og urfolk. Utgangspunktet for forslaget er et analytisk rammeverk som omfatter en beskrivelse av fire områder. Det første utgjøres av indikatorer som angir forskjeller i levekår (1), og som gir et utgangspunkt for å undersøke om de de fire målgruppene tilpasser seg eller blir behandlet forskjellig fra majoritetsbefolkningen. I tillegg til disse objektive størrelsene følger vi anbefalinger fra tidligere studier ved å inkludere subjektive indikatorer som beskriver selvopplevd diskriminering i de fire målgruppene (2), samt hvilke holdninger befolkningen som helhet og utvalgte portvoktere har til de fire gruppene (3). Rammeverket omfatter også indikatorer som kan bidra til å fange opp de politiske tiltakene som er satt i verk for å forhindre diskriminering og oppnå likestilling, det vil si virkemiddelbruk (4). Kombinert med beskrivelsene av levekår, erfaringer og holdninger, kan dette antyde mulige effekter av de tiltakene myndighetene har satt i verk for å forhindre diskriminering og bidra til likestilling. Forslagene til indikatorer omfatter definisjoner av hver enkelt størrelse, som bestemmer hvilke tall som inngår i beregningen av indikatorene. I tillegg presenteres tabeller som angir om tall eller data er tilgjengelig i form av løpende statistikk.