Kunnskapsoppsummering om tiltak for varig sysselsetting

Denne rapporten er en oppsummering av den forskningsbaserte kunnskapen som eksisterer om tiltak som kan bidra til å øke en stabil, varig tilknytning til arbeidsmarkedet blant innvandrere. Notatet tar utgangspunkt i et fenomen det har blitt økende oppmerksomhet om de siste årene, nemlig at en del innvandrere faller ut av arbeidslivet raskere enn personer uten innvandringsbakgrunn.

Kulturell berikelse – politisk besvær

Nasjonale minoriteter er etniske, språklige, kulturelle og/eller religiøse minoriteter med langvarig tilknytning til landet de bor i. I Norge har kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolket/taterne, rom (sigøynere) og jøder status som nasjonale minoriteter. Det er den enkeltes selvidentifisering som avgjør hvem som tilhører en nasjonal minoritet.