– Den viktigste lærdommen fra prosjektet er at dersom vi skal sikre mangfold, må vi ha langsiktige strategier og bygge kompetanse over tid for å skape strukturelle endringer, sier Kulturrådets direktør.

I dag publiseres rapporten som oppsummerer det treårige prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. Prosjektet har sett på kulturens og frivillighetens rolle i inkludering og integrering, og forsøkt å finne løsninger for å skape et mer relevant og tilgjengelig kulturliv. Kulturrådet har ledet prosjektet, som har vært finansiert av Kulturdepartementet og Nordisk ministerråd. Rapporten kommer med en rekke funn og anbefalinger for videre arbeid.

Fra prosjektarbeid til langsiktige strategier i nytt oppdrag

Mye av arbeidet for å inkludere underrepresenterte grupper har vært kortsiktig og prosjektbasert, og dette er til stort hinder, ifølge rapporten. Derfor er direktør Kristin Danielsen fornøyd med at Kulturdepartementet har gitt Kulturrådet koordineringsansvaret for mangfold i den norske kultursektoren fra 2020.

– I vårt nye oppdrag skal vi tilby kompetanse og insentiver som skal sikre at kulturlivet er inkluderende, relevant og representativt for befolkningen. I dette arbeidet skal vi høste av erfaringene fra Inkluderende kulturliv i Norden og bruke kunnskapen som er samlet i denne rapporten, skriver Kristin Danielsen i forordet til rapporten.

Kulturlivet må kartlegge rasisme og diskriminering

Rapporten peker også på hvilke barrierer som hindrer inkludering i dag, og hvordan disse kan brytes ned. Et av funnene er at mange kunstnere med minoritetsbakgrunn har møtt rasisme i kulturlivet, men vegrer seg for å melde fra.

– Det er urovekkende å høre at flere vegrer seg for å snakke høyt om rasisme fordi de frykter at det vil få konsekvenser for deres karriere. #Metoo-kampanjen avdekket hvor vanskelig det kan være for kvinner i kulturbransjen å si ifra om trakassering og maktmisbruk. Mye tyder på at de samme strukturene gjør det vanskelig å si ifra om rasisme og diskriminering, skriver Danielsen.

– Dette må vi kartlegge bedre, slik at vi kan verne om kunstnernes ytringsrom og sikre at den kunstneriske friheten vi setter så høyt her i Norge, gjelder for alle.