Ledere i offentlig og privat sektor, og lederog ansatte i skolen, barnevernet og barnehagen er positive til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet. 

Positive til mangfold 

Funnene kommer fra en ny rapport Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Studien undersøker holdninger til og erfaringer med etniske og religiøse minoriteter i fem deler av det norske arbeidslivet. Bakgrunnen er en spørreundersøkelse av til sammen 9000 ledere i offentlig og privat sektor, og ledere og ansatte på skolen, i barnevernet og i barnehagene. 

Et flertall av respondentene så positivt på å ha kolleger med minoritetsbakgrunn, og mener mangfold er en styrke for norske arbeidsplasser.  

De som svarte på undersøkelsen, mente også at innvandring i hovedsak er bra for Norge. Her var de mer positive enn det den øvrige befolkningen har vært i tilsvarende spørreundersøkelser. 

Behov for mangfoldskompetanse 

Behovet for mer kompetanse om arbeidet med nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er et annet interessant funn fra rapporten. For eksempel oppga mer enn 8 av 10 barnevernsansatte at de har behov for mer kompetanse om arbeidet med nasjonale, etniske og religiøse minoriteter. Dette til tross for at mange allerede oppgir å ha en del kompetanse om dette fra før. 

Bufdir starter et kompetansehevingsopplegg for ansatte fra kommunalt barnevern og fosterhjemstjenester i 2020. Opplæringstilbudet om minoriteter i barnevernet skal gi ansatte i barnevernet innsikt i ulike tema relatert til barnevernets møter og arbeid med minoriteter.  

Dette vil møte en del av behovene for mangfoldskompetanse og omhandler blant annet livserfaringer, kulturuttrykk, behov og rettigheter. 

Les mer om opplæringsprogrammet for minoritetskompetanse i barnevernet 

Behov for flere studier 

Studien fra ISF gir en god oversikt over holdninger til og erfaringer med mangfold i utvalgte deler av arbeidslivet. For å få kunnskap om hvordan etniske og religiøse minoriteter faktisk blir inkludert og ekskludert i norsk arbeidsliv i dag, trengs det flere studier som undersøker dette nærmere. En tilnærming som trekkes frem i rapporten er kvalitative studier i utvalgte geografiske områder eller bransjer.  Særlig kan dette være aktuelt for å studere inkludering av nasjonale minoriteter i arbeidslivet. 

Les rapporten, som er laget på oppdrag fra Bufdir