Hilde Lerfaldet, Linn Synnøve Skutlaberg og Asle Høgestøl

Last ned rapport

Ideas2evidence har i perioden 2017-2019 følgeevaluert Jobbsjansen, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirekoratet (IMDi). Evalueringen har resultert i totalt fem rapporter. Denne rapporten utgjør evalueringens sluttrapport, og den sammenstiller hovedfunn fra tidligere rapporter og presenterer nye funn og analyser.

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke deltakelsen i utdanning og arbeid blant ulike grupper av innvandrere. Det gis tilskudd til slikt arbeid etter søknad, og ordningen forvaltes av IMDi. Det overordnede formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Jobbsjansen fungerer som kvalifiseringsprogram og tilskuddsordning, for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning.

Ordningen ble opprettet i 2005, og hensikten var å prøve ut metodene og prinsippene fra introduksjonsprogrammet på innvandrere som hadde bodd lenge i landet. Gjennom de 15 årene ordningen har eksistert, har både målgrupper og innretning variert. Kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet, har imidlertid vært en prioritert gruppe i hele perioden. I 2017 ble Jobbsjansen tredelt, hvorav to delordninger rettet seg mot helt nye målgrupper. Tredelingen representerte den største endringen i ordningen så langt, og det er denne nye innretningen som har vært gjenstand for vår følgeevaluering. Det har dessuten vært en prioritet å dokumentere sentrale trekk ved implementeringen av Jobbsjansen, slik som kjennetegn ved deltakere samt tiltakene og arbeidsmåtene i bruk i prosjektene.

Analysene baserer seg på kvantitative data om deltakerne i ordningen i 2017 og 2018, to spørreundersøkelser blant prosjektene, kvalitative dybdestudier av seks prosjekter, intervjuer av sentrale myndigheter og deskstudier av prosjekt- og tilskuddsdokumenter. Under presenteres evalueringens hovedfunn og våre vurderinger.