Tvangsekteskap på norsk

Tvangsekteskap blant minoriteter har vært et av de høyest prioriterte politikkområdene til de to siste regjeringene, og mediene er i stor grad en hovedarena for debatten og politikkutviklingen. Denne studien har fokus på hvem som får delta i medietekstene om tvangsekteskap og hvordan de representeres diskursivt.

Handlingsplaner mot tvangsekteskap

Norsk policy mot tvangsekteskap har gjennomgått store endringer i løpet av de ti siste årene. Forståelsene av problemet tvangsekteskap har endret seg, det samme har konstruksjonen av aktørene problemet angår. I denne oppgaven utfører jeg en rammeanalyse for å undersøke disse endringene, både i forhold til problemforståelse og aktørkonstruksjoner. Empirien min er den første handlingsplanen fra 1998, tiltakspakken “Fornyet innsats mot tvangsekteskap” og den siste handlingsplanen mot tvangsekteskap fra 2008.

Å bekjempe tvang med tvang

I 2004 foreslo det såkalte Utlendingslovutvalget å innføre en 21-årsgrense på familieinnvandring for å bekjempe tvangsekteskap. Alderskravet ble vurdert innlemmet i Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til ny utlendingslov, men sterk motstand både internt i regjeringen, i opposisjonen og i ikke-statlige organisasjoner førte til at 21-årsforslaget ble lagt dødt.