Fireårskravet

Den 3. september 2008 la regjeringen fram forslag om å stramme inn familieinnvandringspolitikken slik at familien til mennesker med opphold på humanitært grunnlag (OHG) og flyktninger ikke skulle få opphold i Norge før deres familiemedlemmer i Norge hadde studert eller arbeidet her i fire år. Lovendringsforslaget var ett av 13 ulike innstrammingstiltak som skulle bidra til å begrense ankomsten av asylsøkere til Norge i en periode da vi mottok flere asylsøkere enn på lenge. Fireårskravet var blant de 13 tiltakene som skapte mest debatt, og det har vært stor uenighet de politiske partiene imellom.

Å bekjempe tvang med tvang

I 2004 foreslo det såkalte Utlendingslovutvalget å innføre en 21-årsgrense på familieinnvandring for å bekjempe tvangsekteskap. Alderskravet ble vurdert innlemmet i Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til ny utlendingslov, men sterk motstand både internt i regjeringen, i opposisjonen og i ikke-statlige organisasjoner førte til at 21-årsforslaget ble lagt dødt.

Vilkår for familieinnvandring

Sammendrag: Temaet for avhandlingen er vilkår for familieinnvandring, mer konkret underholdskravet (inntektskravet) og fireårskravet (krav om fire års arbeid og/eller studie). Utgangspunktet for avhandlingen er hypotesen: Vilkårene for familieinnvandring er ikke etisk legitime. De fleste som søker får innvilget familieinnvandring, men en del får også avslag. I 2008 fikk for eksempel 20 766 innvilget sin […]