Den 3. september 2008 la regjeringen fram forslag om å stramme inn familieinnvandringspolitikken slik at familien til mennesker med opphold på humanitært grunnlag (OHG) og flyktninger ikke skulle få opphold i Norge før deres familiemedlemmer i Norge hadde studert eller arbeidet her i fire år. Lovendringsforslaget var ett av 13 ulike innstrammingstiltak som skulle bidra til å begrense ankomsten av asylsøkere til Norge i en periode da vi mottok flere asylsøkere enn på lenge. Fireårskravet var blant de 13 tiltakene som skapte mest debatt, og det har vært stor uenighet de politiske partiene imellom.

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i den politiske debatten rundt forslaget, og undersøkt følgende problemstilling og underproblemstillinger:
• Hvordan snakker de politiske partiene gjennom sine representanter om inn-
stramming av menneskers rett til familieetablering og familiegjenforening?
1. Hvilke forestillinger konstruerer politikerne om de menneskene lovforslaget
omhandler?
2. I hvilken grad samsvarer disse forestillingene med den politiske argumenta-
sjonen knyttet til fireårskravet?
Fireårskravet
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2010/108416/lunde-danbolt.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En studie av talemate og argumentasjon i den norske yktninge- og asyldebatten

Antall sider – 121

Dokumenttype – Masteroppgave