Busetjing av flyktningar – Statleg forplikting og kommunal utfordring

Temaet for denne studien er busetjing av flyktningar i norske kommunar. Kvart år kjem Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) med oppmoding til kommunar om å busetje flyktingar.Busetjingsvedtaket vært avgjort i form av eit politisk vedtak i kommunestyret etter at administrasjonen og dei rørte fagprofesjonane har gjeven si innstilling. Det er frivillig for kommunane om dei vel å busetje eller ikkje, og av di har statlege myndigheiter ingen sanksjonsmyndigheit overfor kommunane.

Ikke-vestlige innvandrere på Grønland

Grønland på Oslos østkant har i dag et mangfold av ulike etniske grupper. Grupper med ulik etnisk bakgrunn og sosioøkonomiske ressurser lever sammen og side om side. Samtidig finner vi et mangfold av grønnsaks- og krydderbutikker, halal-kjøttbutikker og stoffutsalg side om side med de mer tradisjonelle norskeide dagligvarekjedene, spisesteder og brune utestedene. Grønland, som er en del av Bydel Gamle Oslo, står sterkt som symbol for det flerkulturelle Oslo.

En bedre kultur for læring – for hvem?

Skolen betegnes i Stortingsmelding nr.30 (2003-2004) Kultur for læring som en skole for kunnskap, mangfold og likeverd. Denne meldingen ligger til grunn for reformen Kunnskapsløftet som innføres i hele den norske grunnopplæringen fra høsten 2006. I den foreliggende teksten retter forfatteren et kritisk blikk mot begrepet ”mangfold” og spør: hva betyr ”mangfold”?