Semantikk og politikk

Temaet for denne masteroppgaven er samspillet mellom begrepsendringer og politiske endringer. Gjennom en kombinasjon av Reinhart Kosellecks og Quentin Skinners begrepshistoriske tilnærminger, er integreringsbegrepet fulgt gjennom fem stortingsmeldinger om innvandring i perioden 1973 til 2004. De analytiske begrepene synkron analyse, diakron analyse, semantisk felt og retoriske omskrivninger er brukt i et forsøk på å kartlegge […]

Sosial kapital og integrering

Sammendrag: Denne oppgaven søker å spore en eventuell bevissthet om sosial kapital i utformingen av integreringspolitikk og igangsetting av integreringstiltak. Antagelsen er at sosial kapital som begrep har relevans for integrering av innvandrere og at det kan operasjonaliseres i form av politikkutforming og formulering av tiltak og virkemidler på ulike nivåer i forvaltningen. I de […]