Utvalgets oppgave har vært å analysere velferdsmodellens økonomisk bærekraft, og å drøfte mulige tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring. Tre sentrale politikkområder er vurdert: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.
-Integrering i produktivt arbeid er en nøkkelfaktor for å fremme langsiktig bærekraft. Velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud. Utvalgets analyser viser at det er behov for noen justeringer av norsk politikk, sa utvalgets leder Grete Brochmann.
Utvalget anbefaler:
En videreføring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi.

  • Å satse på en kombinasjon av kompetanseheving, aktivisering og tilrettelegging for å bygge broer inn i arbeidslivet. 
  • At ytelser kan vris fra kontantoverføringer til tjenester og tiltak som fremmer deltakelse. 
  • Et videre arbeid for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet.

Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid
Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2011/velferd-og-migrasjon-den-norske-modellen.html?id=642566

Utgitt år – 2011

Utgiver – Departementenes servicesenter

Undertittel – Velferds- og migrasjonsutvalgets NOU

Språk – Norsk

Antall sider – 388

Dokumenttype – NOU

ISBN – 978-82-583-1089-8

Plassering i mangfoldsbiblioteket – K B