I 1996 ønsket Barne- og familiedepartementet å evaluere deler av den virksomheten som var igangsatt. Rapporten gjennomgår utvalgte tiltak i Oslo, Bergen, Stavanger, Skien og Trondheim. Grovt sett kan de tiltakene som er blitt finansiert gjennom storbysatsingen kategorieseres ut fra tre målsettinger eller satsingsområder:

* Integrering av barn og unge og familier med innvandrerbakgrunn
* Forebygging av marginaliseringsprosesser som gir seg utslag i vold, kriminalitet og sosial utstøtning
* Brukermedvirkning og ungdoms medbestemmelse

Lenke til fulltekst – http://evalueringsportalen.no/evaluering/ungdomstiltak-i-storre-bysamfunn-en-evaluering/ungdomstiltak.pdf/@@inline

Utgitt år – 1999

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 79

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-078-9