Sammendrag:

Oppgaven har søkelys på reformen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2005, hjemlet i Introduksjonsloven av 2004, et felt det er skrevet lite om. Formålet med oppgaven er å gi et bredt perspektiv på reformen og opplæringen gjennom å dokumentere rammebetingelser, drøfte den teoretisk, diskutere samvirkninger av ulike elementer og belyse erfaringer fra praktisk ledelse.
Både innholdsanalyse av relevante offentlige dokumenter og intervjuundersøkelse om lokale skolelederes arbeid og prioriteringer med å iverksette reformen brukes som metoder for datainnsamling i oppgaven.
I oppgaven drøftes mål og kvalitetsbegreper, særlig strukturkvalitet i forhold til målene for opplæringen. Et av perspektivene i oppgaven er å diskutere om nyere styringsformer som mål- og resultatstyring og eventuelt ansvarliggjøring ligger i rammene for denne reformen, og se om noe av den samme styringsideologien som ligger bak Kunnskapsløftet også gjelder for Introduksjonsloven med forskrifter. Med bakgrunn i dokumentanalysen og teori rundt Kunnskapsløftet, ansvarliggjøring og New public management, kan mye tyde på at dette er tilfelle.
Intervjuene med skoleledere er av mer praktisk karakter, noen hovedtrekk her er at arbeidet med overgang til lov- og forskriftsbasert opplæring har vært omfattende, til dels problematisk og har krevet mye læring i skoleorganisasjonene. Arbeidet med reformen på de tre eksempelskolene har vært til dels sterkt lederstyrt, og nye forvaltningsmessige krav har blitt oppfattet av lederne som mer viktige å ivareta i den første fasen enn det pedagogiske arbeidet med ny læreplan. Målstyringen har vært relativt lite vektlagt lokalt de første par årene efter at loven kom, men har fått øket fokus.
De intervjuede skoleledernes holdninger til reformen er stort sett positive, og ledelsesoppgavene/endringsoppgavene ses ikke på som veldig spesielle.
I oppgaven problematiseres det om rammebetingelsene/strukturkvaliteten er optimale for innvandrere som trenger opplæring i norsk og samfunnskunnskap, ut fra mål om gode norskferdigheter, videreutdannelse og arbeid/selvforsørgelse. Samtidig tyder mye på at opplæringen etter introduksjonsloven har blitt mer effektiv og målrettet enn den var før loven kom.
Mellom pedagogikk og integreringspolitikk
Språk – Norsk

Utgiver – UiO

Antall sider – 94

Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2010/102624/masterxninaxtilxDoux140510.pdf

Dokumenttype – Masteroppgave

Undertittel – søkelys på reformen i opplæringen norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter Introduksjonsloven av 2005

Utgitt år – 2010