Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet til faktisk å bosette i tråd med kommunestyrenes vedtak. Staten har ingen sanksjonsmyndighet overfor kommunenes beslutning om bosetting av flyktninger.

Problemstillingen i oppgaven er; hvilke faktorer påvirker Horten og Lørenskog kommunes handlingsvilje i forhold til bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag? For å besvare denne problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i iverksettingsteori. Innenfor iverksettingslitteraturen er det vanlig å skille mellom to hoved¬tilnærminger – en som fokuserer på iverksettings¬prosessen som en ovenfra og ned prosess og en annen som ser på den som en nedenfra og opp prosess Disse hovedretningene har blitt presentert i oppgaven og jeg har benyttet en revidert utgave av Van Meter og Van Horns iverksettingsmodell. Modellen som er utgangspunkt for analysen, består av følgende variabler; standarder og målsettinger, ressurser, kommunikasjon mellom styringsnivåene, strukturelle og økonomiske forhold, lokal diskurs og trekk ved iverksettingsenhetene. Variablene har blitt operasjonalisert slik at de kunne anvendes på det empiriske materialet.
Bosetting av flyktninger
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2008/73772/Ferdig_MASTER.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Undertittel – En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opp-hold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

Språk – Norsk

Antall sider – 125

Dokumenttype – Masteroppgave