Formålet med den foreliggende undersøkelsen var å utforske hvilke vanskeligheter bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger hadde i sin tilpasning til Norge, hvordan vanskelighetene påvirket dem i det daglige, og hvordan de håndterte ulike typer vanskeligheter. Undersøkelsen baserte seg på data fra ti bosatte enslige mindreårige flyktninggutter fra Afghanistan, som hadde deltatt i Enslige Mindreårige studien ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og blitt intervjuet med Private Teorier Intervjuet.

Intervjuene ble analysert tematisk og tre hovedkategorier av vanskeligheter ble identifisert. Disse var (a) uro og savn av familie, (b) økonomi og (c) bosituasjon. Resultatene viste at en rekke forhold ved vanskelighetene var belastende, særlig bekymringene for familien i utlandet som påvirket guttene i form av store konsentrasjons- og søvnproblemer. Videre viste resultatene at guttene hadde et bredt repertoar av primær-, sekundær- og ikke- engasjert mestringsstrategier, som de anvendte på en fleksibel og funksjonell måte. Funnene indikerer at selv om guttene er flinke til å håndtere vanskelighetene sine på egen hånd, trenger de oppfølging og veiledning fra personer som jobber med denne gruppen barn og unge. Oppmerksomhet bør i særdeleshet rettes mot ungdom som bekymrer seg for familiene sine i utlandet, slik at ikke søvn- og konsentrasjonsproblemer går utover deres trivsel og prestasjoner i skolen.
“Jeg må satse på livet mitt”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/psykologi/2008/74253/MicrosoftxWordx-xMasteroppgavex-xAnnexLinnx-xsistexv1.0.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Undertittel – En kvalitativ undersøkelse om mestring blant bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger

Språk – Norsk

Antall sider – 62

Dokumenttype – Masteroppgave