“Jeg må satse på livet mitt”

Formålet med den foreliggende undersøkelsen var å utforske hvilke vanskeligheter bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger hadde i sin tilpasning til Norge, hvordan vanskelighetene påvirket dem i det daglige, og hvordan de håndterte ulike typer vanskeligheter. Undersøkelsen baserte seg på data fra ti bosatte enslige mindreårige flyktninggutter fra Afghanistan, som hadde deltatt i Enslige Mindreårige studien ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og blitt intervjuet med Private Teorier Intervjuet.

Mestring av sosialt nettverk

Denne masteroppgaven omhandler enslige mindreårige flyktinger, og er utarbeidet i tilknytning til et av folkehelseinstituttets forskningsprosjekter.Dette forskningsprosjektet blir utført av Ungdom, kultur og mestring (UngKul), som er en del av folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse. Problemstillingen for denne masteroppgaven er betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting.