Alle familiene i utvalget har minoritetsspråklig bakgrunn. Spørsmålene som tas opp er disse: Hvordan har foreldrene og barna opplevd overgangen fra barnehagen til skolen? Hvilken betydning har oppholdet i forsøksbarnehagen hatt i forhold til skolestart og den første tiden av barnas skolegang? Hvilken betydning har det for undervisningen og miljøet i klassen at nesten alle førsteklassinger i Gamle Oslo har erfaring fra barnehage? Hvordan opplever foreldrene samarbeidet med skolen?

Resultatene av evalueringen viser at overgangen fra barnehagen til skolen har gått bra. Oppholdet i barnehagen bidro til å skape forventninger og motivasjon for å begynne på skolen, og til å forberede barna på skolegangen. Foreldrene er særlig opptatt av norskferdighetene og den sosiale læringen barna fikk med seg fra barnehagen. Lærernes erfaringer er at jo lenger barna har gått i barnehage, jo mer norsk kan de. Det første kullet femåringer gikk ut av forsøksbarnehagen i 1999. Etter den tid er det unntaksvis at barna som begynner på skolen i Gamle Oslo ikke har gått i barnehage. Som en følge av dette er også norskskunnskapene blant førsteklassingene blitt bedre.

Ett års gratis barnehage – hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen?
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2827/1/2827_1.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 114

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-159-9