I denne rapporten beskrives erfaringer, utfordringer og ressurser i kommuner/bydeler med mer enn 200 eldre innvandrere med ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn. Sentrale temaer er:

  • Informasjon, språk og kommunikasjon
  • Spørsmål om forventningsavklaring og tilrettelegging av tjenester
  • Opplæring, samarbeidsforhold og veiledning til personell.

Tilrettelegging av tjenester for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn må sees i forhold til den aktuelle debatten om inkludering av nye befolkningsgrupper. Rapporten har forslag til tiltak på statlig og kommunalt nivå.

Omsorgstjenester med mangfold?
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sh I

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/565/1/565_1.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – NOVA

Undertittel – Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

Språk – Norsk

Antall sider – 126

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-211-0