Sammendrag:

Den følgende studien er en replikasjon og videreføring av en studie utført av Ommundsen, Larsen & van der Veer i USA (2008). I denne studien fant man at type semantisk benevnelse benyttet på en gruppe immigranter hadde effekt på holdninger til den samme gruppen. Den følgende studien forsøker å replisere disse funnene i en norsk kontekst, og etterprøver samtidig Ommundsen et al.s antagelse om at deres funn kan forklares som en ”framingeffekt”. Deltagerne var 305 universitets- og høyskolestudenter (M alder=22, 151 kvinner, 152 menn). Studien ble designet som et ”paper-and-pencil” mellomgruppe survey-design. Respondentene ble randomisert tilordnet eksperimentets tre ulike betingelser og eksponert for henholdsvis benevnelsene a) Illegale innvandrere b) Ulovlige innvandrere og c) Papirløse innvandrere. Deltagerne fylte ut en 20-ledds likertskala som måler holdninger til immigrasjonsrelaterte tema og ble bedt om å oppgi hvorvidt de hadde vektlagt et lovbruddsperspektiv eller et humanistisk perspektiv (frame) da de fylte ut holdningsskalaen. Respondentene oppga også politisk ståsted, studieretning og foreldrenes etnisitet. Resultatene viste ingen effekt av semantisk benevnelse på holdninger. Det ble heller ikke påvist noen medierende eller modererende effekt av frame. Det ble imidlertid funnet en sterk sammenheng mellom valg av frame, holdninger og politisk ståsted.

“What’s in a name?”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/psykologi/2009/96224/Hovedoppgaven_ENDELIGUTGAVE.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – forholdet mellom type semantisk benevnelse, framing og holdninger til immigranter : en replikasjon og videreføring av en amerikansk studie

Antall sider – 58

Dokumenttype – Masteroppgave