Sammendrag:

Denne kvalitative intervjuundersøkelsen har som formål å gi en psykologisk forståelse av hvordan 9 kvinner som har kommet til Norge for familiegjenforening eller familieetablering opplever det å delta på introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere. Introduksjonsprogrammet ble i 2004 innført i alle norske kommuner som tar imot flyktninger. Formålet med dette programmet er kvalifisering til aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet. Deltakerne i undersøkelsen har kommet til Norge for å leve sammen med ektemannen som selv kom til Norge som flyktning. Denne studien søkte å finne ut i hvilken grad kvinnene opplever programmet som meningsfullt eller om de opplever det som noe annet enn det de hadde tenkt seg. Det ble undersøkt hvilke planer og mål kvinnene hadde og om disse var forenlige med hensiktene bak introduksjonsprogrammet. Kvalitativ metode, med bruk av semistrukturert intervju, ble vurdert som den best egnede metoden for å få frem fenomennære og fyldige historier. Datamaterialet ble analysert ut fra en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Fremgangsmåten innebar inndeling av materialet i domener og kjerneidéer og utføring av en kryssanalyse. Resultatene ble diskutert i lys av Banduras teori om menneskelig handlekraft (agens) og mestringstro (self-efficacy). Store individuelle forskjeller i resultatene understreket behovet for et nyansert bilde av denne gruppen kvinner. Det var imidlertid felles for alle deltakerne at de tok aktive grep for å forme sin egen fremtid. Det er grunn til å dra slutningen om at introduksjonsprogrammet virket styrkende på deltakernes handlekraft og mestringstro. Introduksjonsprogrammet var for disse kvinnene i stor grad meningsfullt og forenlig med deres egne mål med livet i Norge. Deltakerne var motiverte for norsklæring, og hadde planer om å studere eller jobbe etter at de hadde lært det norske språket godt.

Å følge sin mann og å følge sin plan
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/psykologi/2009/91236/VildeBjorloOienHovedoppgave.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Undertittel – en kvalitativ studie av kvinnelige deltakere ved introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere

Antall sider – 65

Dokumenttype – Masteroppgave