Rapporten beskriver sysselsettingsutvikling og bruk av trygdeytelser for innvandrergrupper fra lavinntektsland med ankomst til Norge mellom 1971 og 2000. Ved hjelp av longitudinelle registerdata gis et deskriptivt bilde av hvordan tilpasningen i det norske arbeidsmarkedet endres med botid. Mens innvandrere med opphold på beskyttelsesgrunnlag opplevde økt grad av selvhjulpenhet gjennom det første tiåret i Norge, hadde arbeidsinnvandrere fra tidlig 1970-tallet og senere ankomne familiemedlemmer høye sysselsettingsrater og lave trygderater i årene etter ankomst. For alle grupper finner vi tendens til fallende sysselsettingsrater – og økende mottak av uføretrygd og attførings- og rehabiliteringspenger – etter en periode på 10-15 år i landet. Det synes å være et strukturelt trekk ved det norske arbeidslivet og/eller dets velferdsordninger at utstøtnings- eller tiltrekningsmekanismer gjør det vanskelig å utnytte den innvandrede arbeidskraften fullt ut over tid.Rapporten beskriver sysselsettingsutvikling og bruk av trygdeytelser for innvandrergrupper fra lavinntektsland med ankomst til Norge mellom 1971 og 2000. Ved hjelp av longitudinelle registerdata gis et deskriptivt bilde av hvordan tilpasningen i det norske arbeidsmarkedet endres med botid. Mens innvandrere med opphold på beskyttelsesgrunnlag opplevde økt grad av selvhjulpenhet gjennom det første tiåret i Norge, hadde arbeidsinnvandrere fra tidlig 1970-tallet og senere ankomne familiemedlemmer høye sysselsettingsrater og lave trygderater i årene etter ankomst. For alle grupper finner vi tendens til fallende sysselsettingsrater – og økende mottak av uføretrygd og attførings- og rehabiliteringspenger – etter en periode på 10-15 år i landet. Det synes å være et strukturelt trekk ved det norske arbeidslivet og/eller dets velferdsordninger at utstøtnings- eller tiltrekningsmekanismer gjør det vanskelig å utnytte den innvandrede arbeidskraften fullt ut over tid.
Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge
Utgitt år – 2010

Språk – Norsk

Antall sider – 30

ISBN – 978-82-7988-099-8

Dokumenttype – rapport

Utgiver – Frischsenteret

Lenke til fulltekst – http://www.frisch.uio.no/sammendrag/874.html

Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sd B