Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Prosjektet studerer sysselsettingsutvikling og bruk av trygdeytelser for innvandrergrupper fra lavinntektsland med ankomst til Norge mellom 1971 og 2000. Ved hjelp av longitudinelle registerdata gis et deskriptivt bilde av hvordan tilpasningen i det norske arbeidsmarkedet endres med botid i Norge. Prosjektet vil følge opp en studie av tidlige arbeidsinnvandrere fra lavinntektsland, publisert i Bratsberg, Raaum og Røed (Journal of Labor Economics, 2010). Av særlig interesse er hvorvidt mønsteret med fallende sysselsetting og økende mottak av uføretrygd etter 10-15 år i landet dokumentert i Bratsberg, Raaum og Røed (2010) også gjelder for senere ankomne innvandrergrupper.